QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER.

0
2358

Cấu hình dịch vụ DNS cho Web:

Vào Server Manager / Tools / chọn vào dịch vụ DNS.

Hình 3.35: Cấu hình DNS.

Click chuột phải tại Forward Lookup Zones chọn New Zone…

Hình 3.36: Tạo Zone.

Tại cửa sổ Zone Type, chọn vào Primary zone.

Hình 3.37: Chọn kiểu Zone.

Tại cửa sổ Zone Name, nhập vào tên miền : dinhty.com

Hình 3.38: Đặt tên miền.

Tiếp tục click vào Next, tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates và chọn Next.

Hình 3.39: Cho phép Update.

Click vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Hình 3.40: hoàn thành cấu hình.

Tiếp tục click chuột phải tại Reverse Lookup Zones, chọn vào New Zone.

Hình 3.41:Tạo Zone phân giải ngược.

Tại cửa sổ Zone Type, click chọn vào Primary zone

Hình 3.42: Chọn kiểu Zone.

Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, click chọn vào IPv4 Reverse Lookup Zone.

Hình 3.43: Chọn kiểu IP muốn phân giải.

Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, nhập vào Network ID :192.168.1

Hình 3.44: Nhập địa chỉ mạng muốn phân giải.

Tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates.

Hình 3.44:Cho phép update.

Tại cửa số tiếp theo, click chọn vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DNS.

Cấu hình tạo bản ghi cho máy DINHTY-DC01: Click vào tên miền dinhty.com, Click chuột phải chọn New Host (A or AAAA)

Hình 3.45:Tạo host cho server 1.

Tại cửa sổ New Host: Name (users parent domain name if blank):DINHTY-DC01

IP address : 192.168.1.2

Click tại Create associated pointer (PTR) record. (để máy tự động tạo bản ghi PTR)

Hình 3.45:nhập ip và tên server cho host.

Tạo bản ghi host A cho máy DINHTY-DC02.

Hình 3.46:Tạo host cho server 2.

Tạo bản ghi CNAME

Click vào tên miền dinhty.com, Click chuột phải chọn New Alias (CNAME)…

Hình 3.47: Tạo bản ghi CNAME.

Tại mục Fully qualified domain name…. chúng ta chọn server đang chạy dịch vụ.

Hình 3.48: Chọn server CNAME.

Chuyển sang máy Client, kiểm tra phân giải IP sang tên miền. Vào cmd, gõ lệnh nslookup.

Hình 3.49: Kiểm thử DNS.

Cài đặt và cấu hình dịch vụ Web Server (IIS).

Sau khi thực hiện xong cấu hình DNS trên server DINHTY-DC01 và kiểm tra dịch vụ DNS đã hoạt động.

Chuyển sang máy server DINHTY-DC02 để cấu hình dịch vụ Web Server (IIS).

Tạo dữ liệu và nội dung website trong ổ C: Tạo thư mục web_shoppie.

Hình 3.50: Tạo Source web lưu trên server web.

Cài đặt dịch vụ IIS

Hình 3.51: Cài đặt dịch vụ Web Server (IIS) .

Click chuột phải vào Sites chọn Add Website

Hình 3.52: Tạo web mới.

Tại cửa sổ Add Website, nhập vào các thông số:

Site name: WEB 1

Physical path : browse đến thư mục web_shoppie.

IP address : 192.168.1.3, Host name : www.dinhty.com

Hình 3.53: Cấu hình các thông số cho dịch vụ web.

Tại Site WEB 1 vừa tạo, click vào Default Document, thực hiện add vào file homepage.html.

Chú ý: file homepage.html này là file dao diện trang chủ của trang web bạn.

Hình 3.54: Thêm file trang chủ của source web.

Chuyển sang máy Client, kiểm tra truy cập Website. Với tên miền www.dinhty.com

Hình 3.55: Kiểm tra web.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here