QTMDN – Phần 5 Cấu Hình Dịch Vụ DNS

0
2140

Cài đặt dịch vụ DNS(Domain Name System).

IP server: 192.168.1.2

Cài đặt dịch vụ DNS:

Vào Server Manager /Add roles and features Tại cửa sổ Select server roles , click chọn vào dịch vụ DNS.

Hình 3.34: Cài đặt DNS.

Tiếp tục click vào Next, tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để Server cài đặt dịch vụ DNS

Tại cửa sổ Installation progress, click vào Close để kết thúc quá trình cài đặt.

Cấu hình dịch vụ DNS:

Vào Server Manager / Tools / chọn vào dịch vụ DNS.

Hình 3.35: Cấu hình DNS.

Click chuột phải tại Forward Lookup Zones chọn New Zone…

Hình 3.36: Tạo Zone.

Tại cửa sổ Zone Type, chọn vào Primary zone.

Hình 3.37: Chọn kiểu Zone.

Tại cửa sổ Zone Name, nhập vào tên miền : dinhty.com

Hình 3.38: Đặt tên miền.

Tiếp tục click vào Next, tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates và chọn Next.

Hình 3.39: Cho phép Update.

Click vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Hình 3.40: hoàn thành cấu hình.

Tiếp tục click chuột phải tại Reverse Lookup Zones, chọn vào New Zone.

Hình 3.41:Tạo Zone phân giải ngược.

Tại cửa sổ Zone Type, click chọn vào Primary zone

Hình 3.42: Chọn kiểu Zone.

Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, click chọn vào IPv4 Reverse Lookup Zone.

Hình 3.43: Chọn kiểu IP muốn phân giải.

Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, nhập vào Network ID :192.168.1

Hình 3.44: Nhập địa chỉ mạng muốn phân giải.

Tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates.

Hình 3.44:Cho phép update.

Tại cửa số tiếp theo, click chọn vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DNS.

Cấu hình tạo bản ghi cho máy DINHTY-DC01: Click vào tên miền dinhty.com, Click chuột phải chọn New Host (A or AAAA)

Hình 3.45:Tạo host cho server 1.

Tại cửa sổ New Host: Name (users parent domain name if blank):DINHTY-DC01

IP address : 192.168.1.2

Click tại Create associated pointer (PTR) record. (để máy tự động tạo bản ghi PTR)

Hình 3.45:nhập ip và tên server cho host.

Tạo bản ghi host A cho máy DINHTY-DC02.

Hình 3.46:Tạo host cho server 2.

Tạo bản ghi CNAME

Click vào tên miền dinhty.com, Click chuột phải chọn New Alias (CNAME)…

Hình 3.47: Tạo bản ghi CNAME.

Tại mục Fully qualified domain name…. chúng ta chọn server đang chạy dịch vụ.

Hình 3.48: Chọn server CNAME.

Chuyển sang máy Client, kiểm tra phân giải IP sang tên miền. Vào cmd, gõ lệnh nslookup.

Hình 3.49: Kiểm thử DNS.

Chúc bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here