QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP. Phần 4. DHCP

0
2309

Cài đặt dịch vụ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol).

Cài đặt dịch vụ DHCP Server.

Mở Server Manager / Add roles and features.

Hình 3.22: Cài đặt dịch vụ DHCP.

Tại cửa sổ Select server roles , click chọn vào dịch vụ DHCP Server. Sau đó nhấn vào Next.

Hình 3.23:Chọn dịch vụ DHCP.

Tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để Server bắt đầu cài đặt dịch vụ DHCP.

Hình 3.24:Bắt đầu cài đặt dịch vụ.

Sau khi máy chủ cài đặt xong, click vào Close để kết thúc quá trình cài đặt.

Thực hiện cấu hình dịch vụ DHCP Server:

Vào Server Manager / Tools ,chọn vào DHCP.

Hình 3.25:Bắt đầu cấu hình dhcp.

Trong cửa sổ DHCP, chuột phải tại IPv4, chọn New Scope…

Hình 3.26:Tạo lớp ip.

Tại cửa sổ Scope Name, nhập tên của scope: tang 1, sau đó click vào Next.

Hình 3.27:Đặt tên cho lớp cần cấp phát.

Tại cửa sổ IP Address Range / Start IP address và End IP address, nhập dải địa chỉ IP DHCP server cấp phát cho toàn mạng. (192.168.1.1 – 192.168.1.254)

Hình 3.28:Điền dải IP muốn cấp phát và subnet.

Tại cửa sổ Add Exclusions and Delay / Start IP address và End IP address nhập dải địa chỉ DHCP server trừ ra không cấp phát cho các máy Client. (192.168.1.10 192.168.1.20 ), sau đó click vào Add.

Hình 3.29: Điền dãy IP loại trừ không phát DHCP.

Tại cửa sổ Lease Duration, đây là thời gian hiệu lực của 1 địa chỉ IP do DHCP server cấp phát xuống máy Client.

Hình 3.30: thời gian hiệu lực của 1 địa chỉ IP.

Tại cửa sổ Configure DHCP Options, chọn Yes, I want to configure these options now.

Hình 3.31: Đòng ý cấp dãy IP đã được cấu hình.

Tại cửa sổ Router (Default Gateway) / IP address, nhập địa chỉ 192.168.1.1, sau đó click vào Add.

Hình 3.32:Điền địa chỉ Default Gateway.

Tiếp tục click vào Next tại các cửa sổ Domain Name and DNSServers và cửa sổ WINS Servers.

Tại cửa sổ tiếp theo nhấn Next, click vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DHCP Server. Chuyển sang máy client chỉnh card mạng thành DHCP và kiểm tra xem dhcp đã được cấp phát chưa.

Hình 3.33: Cấp phát DHCP thành công.

Chúc bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here